Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, PJ Finanse Kredyty Ubezpieczenia  z siedzibą w Szczecinie informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PJ Finanse Kredyty Ubezpieczenia   z siedzibą w Szczecinie, zwanym dalej PJ Finanse
  mająca siedzibę pod adresem:ul. Krzywoustego 15/4 ,70-251 Szczecin. Dane kontaktowe PJ Finanse: numer telefonu:607-680-841, adres email: info@pj-finanse.pl.
 2. PJ Finanse przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu rozpatrzenia wniosku o usługę finansową;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących naPJ Finanse i wynikających z zawartych przezPJ Finanse umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania usług finansowych;
  3. wykonywania przez PJ Finanse obowiązków prawnych w zakresie przetwarzania danych na potrzeby promocji i informacji,
  4. marketingu i promocji usług oferowanych przez PJ Finanse, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f) Rozporządzenia),
  5. organizacji i przeprowadzania szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
 3. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2 i 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. właściwe organy administracji rządowej,
  2. banki, instytucje finansowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  3. Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz inne biura informacji gospodarczej,
  4. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu PJ Finanse na podstawie zawartej zPJ Finanse umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz PJ Finanse i usługi doradcze, prawne, księgowo – podatkowe, audytorskie, konsultingowe, windykacji należności.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 i 3 celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z PJ Finanse umowy – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym dotyczące przedawnienia roszczeń oraz archiwizacji lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
  2. w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez PJ Finanse – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie,
  3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych PJ Finanse – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PJ Finanse stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. w związku z przetwarzaniem przez PJ Finanse Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych oraz uzyskania informacji (na podstawie art. 15 Rozporządzenia),
  2. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia),
  3. prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 Rozporządzenia),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 21 ust 2 Rozporządzenia),
  6. prawo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji interesu Administratora, określonego w pkt. 4 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją (na podstawie art. 21 ust 1 Rozporządzenia),
  7. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia),
 6. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że przepisy szczególne będą zobowiązywały PJ Finanse do dalszego przetwarzania danych osobowych.
 7. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez PJ Finanse Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
 8. dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.
Dobre ubezpieczenie to zabezpieczenie naszej przyszłości.Ubezpieczenia mogą być firmowe lub prywatne. Każde ubezpieczenie ( np. fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/) chroni przez kosztami wynikłymi z nieszczęśliwych wypadków lub zabezpiecza fiansowao naszych najbliższych. Polecamy tanie OC Szczecin - atrkacyjne ubepieczenie samochodu w jednym miejscu. Jeżeli potrzebujesz kredytu na mieszkanie, to też mamy dla Ciebie doradzcę kredytowego.
Pozycjonowanie stron zapewnia "Wild Moose